PHÁT TRIỂN

BỀN VỮNG

Với mong muốn trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực hạt dinh dưỡng ở Việt Nam, Nudeli nhận thức rõ tầm ảnh hưởng của mình đến cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội. Nudeli cũng thấu hiểu sự thành công của một doanh nghiệp sẽ không chỉ đơn giản là những con số về doanh thu thể hiện trên các bản báo cáo thường niên mà còn là những gía trị vượt trội và lâu dài mà doanh nghiệp đó xây dựng và mang đến được cho mọi người

Với những mong muốn đúng đắn và những hành động thiết thực, Nudeli đã đang và sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu để đạt được danh hiệu”Thương hiệu gắn bó cộng đồng”.

Khái niệm về phát triển bền vững được đồng thuận chung:
“Việc phát triển để đáp ứng được các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng của các thế hệ tương lai trong việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ này”
Ủy ban Brundtland

PHÁT TRIỂN

BỀN VỮNG

Với mong muốn trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực hạt dinh dưỡng ở Việt Nam, Nudeli nhận thức rõ tầm ảnh hưởng của mình đến cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội. Nudeli cũng thấu hiểu sự thành công của một doanh nghiệp sẽ không chỉ đơn giản là những con số về doanh thu thể hiện trên các bản báo cáo thường niên mà còn là những gía trị vượt trội và lâu dài mà doanh nghiệp đó xây dựng và mang đến được cho mọi người

Với những mong muốn đúng đắn và những hành động thiết thực, Nudeli đã đang và sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu để đạt được danh hiệu”Thương hiệu gắn bó cộng đồng”.

Khái niệm về phát triển bền vững được đồng thuận chung:
“Việc phát triển để đáp ứng được các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng của các thế hệ tương lai trong việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ này”
Ủy ban Brundtland

Với mong muốn trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực hạt dinh dưỡng ở Việt Nam, Nudeli nhận thức rõ tầm ảnh hưởng của mình đến cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội. Nudeli cũng thấu hiểu sự thành công của một doanh nghiệp sẽ không chỉ đơn giản là những con số về doanh thu thể hiện trên các bản báo cáo thường niên mà còn là những gía trị vượt trội và lâu dài mà doanh nghiệp đó xây dựng và mang đến được cho mọi người

Với những mong muốn đúng đắn và những hành động thiết thực, Nudeli đã đang và sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu để đạt được danh hiệu”Thương hiệu gắn bó cộng đồng”.

Khái niệm về phát triển bền vững được đồng thuận chung:
“Việc phát triển để đáp ứng được các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng của các thế hệ tương lai trong việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ này”
Ủy ban Brundtland